Generalforsamling 2019
Velkommen til vores hjemmeside


Generalforsamling 2019
afholdes den 17. marts kl. 17.00
  i  Medborgerhuset.

Herlev Jazz Club

Vedtægter for Herlev Jazz Club

§1 Navn og hjemsted
Foreningen " Herlev Jazz Club har hjemsted i Herlev Kommune i Medborgerhuset. Foreningen blev stiftet den 21. marts 2006.

§2 Formål
Foreningens formål er udbredelse af jazzmusik i bredeste forstand og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i foreningen.
Endvidere at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

§3 Medlemsskab
Alle interesserede kan optages som medlem. Medlemsskab er først opnået, når kontingentet er fuldt betalt

§4 Indmeldelse
Indmeldelse kan ske skriftligt til kassereren, sekretæren eller ved indgangen.

§5 Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren.

§6 Kontingent
Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling inden udgangen af marts måned.

§7 Restance
Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.

§8 Udelukkelse og eksklusion
Et medlem kan ekskluderes såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter og har tilsidesat sine medlemspligter. Såvel i sager om udelukkelse eller eksklusion har medlemmet ret til at blive hørt på førstkommende generalforsamling. Sagen skal være et punkt på dagsordenen.
En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved en vedtægtsændring.

§9 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Den afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned, til hvilken indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 3 ugers varsel.
Adgang til generalforsamlingen
har alle medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.
Stemmeret har alle der ikke er i restance.
Hvis mindst et medlem kræver skriftlig afstemning - skal der foretages skriftlig afstemning.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
De forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.
Eventuelle indkomne forslag sendes ud til foreningens medlemmer senest 1 uge før generalforsamlingen.

§10 Dagsorden 
1) valg af dirigent
2) formandens beretning
3) forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4) forslag
5) fastsættelse af kontingent
6) valg af medlemmer til bestyrelsen:
    a) valg af formand ( lige år )
    b) valg af kasserer ( ulige år )
    c) øvrige bestyrelsesmedlemmer ( 2 på lige år og 3 på ulige år )
7) valg af suppleant
8) valg af revisor og revisorsuppleant
9) eventuelt

§11 Generalforsamlingens ledelse 
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved simpelt flertal og ved vedtægtsændringer og foreningens opløsning ved kvalificeret majoritet - jvf. §17 og § 18
Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem over 18 år.

§12 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af medlemmerne skriftlig overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom med an angivelse af det emne som ønskes til afstemning.
Den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 4 uger efter anmodningen.

§13 Bestyrelsen 
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte løbende eller faste udvalg. Bestyrelsen består af 7 medlemmer .
1) formand
2) næstformand
3) kasserer
4) sekretær
5) 3 medlemmer
Anført under ordinær generalforsamling vælges formand og kasserer af forsamlingen. Derudover konstituerer bestyrelsen sig selv.

§14 Forretningsorden og tegningsret
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er tilstede.
Foreningen tegnes af formanden.

§15 Regnskab
Foreningens regnskabår er kalenderåret. Driftregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling med revisor påtegning og underskrift samt formand og kasserers underskrift.
Foreningens midler henstår på bank eller girokonto

§16 Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren skal revidere det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Revisoren har til enhver tid ret til at efterse regnskab og beholdninger.

§17 Vedtægtsændringer 
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§18 Foreningens opløsning
Bestemmelse om opløsning af foreningen kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

Opdateret den 1. april 2008 ved Johnny Nielsen